Algemene voorwaarden van Thuiswinkel en aanvullende voorwaarden van Swappie Oy. 

Deel 1: Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Branchegarantie

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 

herroepingsrecht; 

 

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 1. Dag: kalenderdag; 
 1. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
 1. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 1. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 1. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft; 
 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Swappie Oy.

Handelend onder de naam/namen:

–  Swappie

Vestigingsadres: 

Itämerenkatu 15, 00180, Helsinki, Finland.

Telefoonnummer: +31 20 532 0573

Bereikbaarheid:

Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 04.00 uur

E-mailadres: [email protected]

Btw-nummer: NL826224945B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

    

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

        

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 

Bij producten:

 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

    

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

    

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

        

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

    

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

        

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

    

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

        

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 1. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 2. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

    

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

    

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 

 1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd. 
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). 
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. 
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door 

de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 

 1. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de 

ondernemer.

 

 1. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 
 2. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. 
 3. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen. 
 4. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie. 

Artikel 18 – Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Artikel 20 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 
 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 1. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch adres ondernemer]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]     

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

 1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
 2. [Naam consumenten(en)] 
 3. [Adres consument(en)] 
 4. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Deel 2: Aanvullende voorwaarden Swappie Oy. 

1. Bedrijf

Swappie.com is een marktplaats die eigendom is van de Swappie vennootschap (Bedrijfs-ID: 2692328-4). Onderstaande algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de zakelijke relatie tussen Swappie en haar klanten.

Swappie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door middel van een eenzijdige beslissing. Bestellingen vallen onder de algemene voorwaarden die gelden op het moment van bestellen en welke kunnen worden bekeken via de bestelpagina van swappie.com. Wijzigingen in de wetgeving zullen onmiddellijk als zodanig van kracht worden, tenzij de wet anders bepaalt.

Swappie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, d.w.z. omstandigheden buiten haar macht. Swappie zal de klant zo snel mogelijk informeren over eventuele problemen als gevolg van overmacht.

2. Klant

Swappie verkoopt diensten en producten aan consumenten en ondernemingen.

Deze detailhandel met de consument voldoet aan de actuele Finse en Europese wetgeving inzake consumentenbescherming. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in die zin dat zij de rechten van de consument beperken ten aanzien van wat in de dwingende wetgeving wordt gesteld.

Handelsovereenkomsten tussen Swappie en zakelijke klanten vallen onder de Finse wetgeving voor de verkoop van goederen en de algemene Europese verkoopwet, tenzij anders aangegeven in deze algemene voorwaarden of in overeenkomst met de klant.

De klant is voor het plaatsen van een bestelling verplicht om volledige contactgegevens te verstrekken, hierbij tenminste inbegrepen de naam van de klant, het adres, een geldig telefoonnummer en een geldig emailadres. De vereiste gegevens wat betreft zakelijke klanten zijn: naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon, bedrijfs-ID, postadres, telefoonnummer of nummers en indien nodig een factuuradres.

Geschatte levertijden zijn gebaseerd op de door de distributiebedrijven verstrekte informatie. Swappie noch leveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen ten gevolge van onvoorziene wijzigingen waarop zij geen invloed hebben. Een bindende handelsovereenkomst treedt in kracht zodra de bestelling in het systeem van Swappie wordt geregistreerd.

Klantgegevens worden opgeslagen in het klantenregister van Swappie en worden gebruikt voor onderhoud en beheer van klantenrelaties. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens staan in het Swappie integriteitsbeleid, beschikbaar op de website van Swappie.

3. Producten en Prijslijst

Alle prijzen zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving inclusief BTW. De handel in gebruikte elektronische apparaten is vaak onderhevig aan piekbelasting.

Inden de prijs van een product stijgt voordat de bestelling onder behandeling is genomen, zullen de bestelde producten tegen de oorspronkelijke prijs worden geleverd. Indien de bestelling moet worden gewijzigd, zal de prijs van het product worden bepaald door de prijs op het tijdstip dat de wijziging wordt verricht.

In overeenstemming met Europese wetgeving inzake consumentenbescherming heeft de consument het recht om de aankoop te annuleren.

Producten en diensten worden altijd in actuele staat verkocht.

4. Betaalmethodes (Alleen van toepassing op Finland)

Betalingsdienstverlener

De vennootschap Paytrail OYJ (2122839-7) treedt op als leverancier van betalingstransacties en betalingsdienstverlener in samenwerking met de Finse bank en kredietinstellingen. Paytrail OYJ staat als ontvanger van de betaling op het bankafschrift en zal de betaling aan de verkoper doorsturen. Paytrail OYJ heeft een licentie als betalingsinstelling. Voor eventuele klachten dient de consument in eerste instantie met Swappie contact op te nemen.

Paytrail OYJ, Bedrijfs-ID: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä, Finland

Telefoon: +358207 181830

www.paytrail.com

Online bankieren

De methode voor de betalingstransactie voor online bankbetalingen wordt geleverd door Paytrail OYJ(2122839-7) in samenwerking met de Finse bank en andere kredietinstellingen. Voor de gebruiker werkt deze dienst net als traditionele online betalingen.

5. Verzendmethoden

De actuele lijst met verzendmethodes is beschikbaar op de website.

De verwerkingstijd voor een bestelling is normaal gesproken 0-1 werkdagen nadat de bestellingsbevestiging is verzonden. De levertijd ligt meestal rond 1-3 werkdagen.

De levertijden zijn schattingen en Swappie zal ons uiterste best doen om deze te bereiken. Swappie is echter niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die buiten onze redelijke controle liggen, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, weersomstandigheden of tekorten aan transportbrandstof, energie of arbeid.

In overeenstemming met de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming heeft de consument gedurende 14 dagen het recht om het bestelde product te retourneren. Retour van bedrijfsklanten zal van geval tot geval worden beoordeeld.

Wat betreft aangelegenheden die verband houden met retourzendingen, wordt de klant  verzocht om contact op te nemen met de klantenservice.

6. Garantie en Aansprakelijkheid ten Aanzien van Gebreken

Wanneer je een telefoon hebt gekocht, wordt je verzocht om binnen 72 uur na ontvangst ons ervan op de hoogte te brengen als je om de een of andere reden niet tevreden bent het door jou gekochte product. Terugbetaling zal worden voltooid binnen 5-10 dagen nadat de klant het nummer van de bankrekening heeft verstrekt dat moet worden gebruikt om de terugbetaling te verzorgen.

Wanneer het product van de fabrikant komt, geeft Swappie geen speciale garantie voor het product tenzij dit specifiek wordt vermeld. Indien de garantie van de fabrikant geldig is, zullen garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing zijn.

De koper is verplicht om zich op de hoogte te stellen van de mogelijk garantievoorwaarden die op het product van toepassing zijn, voordat het in gebruik wordt genomen.

Swappie behoudt zich het recht voor om de voor de producten gemelde gebreken te verifiëren. Hiervoor dienen altijd 3-5 werkdagen worden gereserveerd.

(Alleen van toepassing op Finland) Voor verkoop accepteert Swappie alleen gebruikte elektronica die nog steeds werkt. Wij accepteren geen SIM-kaart vergrendelde of gestolen telefoons. Als je ons een defecte of een met een SIM-kaart vergrendeld model stuurt, brengen wij 25€ in rekening voor administratie/verzendkosten. Je krijgt de telefoon terug in ruil voor deze vergoeding.

7. Swappie Warranty™ Voorwaarden

Swappie biedt altijd 24 maanden Swappie Warranty™ op alle telefoons en apparaten alsmede overige producten. Een garantie van 12 maanden is geldig voor de batterij van het toestel; na 12 maanden komt de garantie voor de batterij te vervallen.   Alle door jou ontdekte gebreken zullen door Swappie worden gerepareerd. De garantievoorwaarden specificeren apart die onderdelen van een product, apparaat of telefoon die niet onder de Swappie Warranty™ vallen.

De Swappie Warranty™ bevat de door Swappie aangegeven onderstaande voorwaarden. Swappie producten omvatten aansprakelijkheid voor gebreken zoals deze worden gedefinieerd in de Europese wetgeving inzake consumentenbescherming.

De geldigheidsduur voor de Swappie Warranty™ is 24 maanden, gerekend vanaf de aankoopdatum. Het gebied van geldigheid voor de garantie is het land waar de telefoon is gekocht.

De volgende diensten zijn bij onze garantie inbegrepen:

 • Gegarandeerde snelle reparatieservice. Wanneer wij de telefoon/het apparaat hebben ontvangen, zullen wij binnen 24 uur met de reparatie beginnen.
 • Gratis storingsdiagnose. Al onze klanten hebben recht op een gratis storingsdiagnose, ongeacht het feit of het van toepassing zijnde apparaat wordt gedekt door de aansprakelijkheid voor defecten die Swappie heeft ten aanzien van haar klanten.
 • Vervangen van het apparaat. Indien we er niet in slagen om het apparaat in eerdere staat te herstellen, zullen we het proberen te vervangen door een ander overeenkomstig model.

Als blijkt dat het gebrek door de klant is veroorzaakt, is Swappie hiervoor niet aansprakelijk. Mogelijke dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld het veroorzaken van fysieke schade aan het apparaat, gebruik van het apparaat in strijd met de voorschriften, of andere nalatige handelingen.

Reparatieprocedure

Het ontdekte gebrek zal door onze reparatieservice worden gerepareerd. Indien de benodigde onderdelen moeilijk verkrijgbaar zijn, onredelijk duur zijn, of dat het apparaat op andere wijze geen reparatie waard is, zal het apparaat in kwestie worden vervangen door een overeenkomstig model. Dankzij onze snelle reparatieservice, duurt de garantiereparatie van Swappie gemiddeld slechts 14 dagen vanaf het moment dat het apparaat voor reparatie wordt ontvangen. In sommige gevallen, zoals tijdens vakanties of door andere redenen kan een reparatie langer duren. Om het apparaat binnen een redelijke termijn te repareren, moet ook rekening worden gehouden met de kwaliteit van het apparaat, de beschikbaarheid van de reserveonderdelen, de aard en de omvang van het gebrek, of andere technische eigenschappen. Swappie kan ook een prijsverlaging of een terugbetaling overwegen indien de reparatie van een gebrek niet de moeite waard is, of dat het een minimaal gebrek betreft, of eventueel helemaal niet kan worden gerepareerd.

Inzake de garantie dienen onderstaande punten in beschouwing te worden genomen:

• Een gebroken of gebarsten scherm wordt niet gedekt door de Swappie Warranty™.
• Softwaregebreken worden niet gedekt door de Swappie Warranty™.
• Het verwijderen van een virus of andere z.g. malware wordt niet gedekt door the Swappie Warranty™.
• Indien het apparaat op een niet geaard stopcontact wordt aangesloten, zal eventuele schade niet worden gedekt door de Swappie Warranty™.
• Door een kapotte voedingskabel of door het apparaat te openen komt de Swappie Warranty™ te vervallen.
• Schade aan het product tijdens verzending vanwege onachtzaamheid van de verzender wordt niet gedekt door de Swappie Warranty™. Verpakkingen moeten altijd voldoende beschermd worden ingepakt.
• De Swappie Warranty™ vervalt als het serienummer van de telefoon is verwijderd of op andere wijze onleesbaar is gemaakt.
• Andere indirecte of pure financiële schade die is veroorzaakt door het kapot gaan van het product, zoals vernietigde bestanden, worden niet gedekt door de Swappie Warranty™.

• De Swappie Warranty™ komt te vervallen als het/de glas/homeknop/camera/of andere functies van de telefoon kapot is/zijn gegaan door oneigenlijk gebruik, zoals het laten vallen van de telefoon of door er iets mee te hebben geslagen.
• De Swappie Warranty™ komt te vervallen, indien een bij Swappie gekocht product op ongepaste wijze is gerepareerd door de gebruiker of derden.
• De Swappie Warranty™ komt te vervallen als de telefoon is verbogen, een waterschade heeft, of andere functies die kapot zijn gegaan door oneigenlijk gebruik, zoals het laten vallen van de telefoon of door er iets mee te hebben geslagen.

Garantie-/retourprocedure

De klant moet ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele defecten nadat deze zijn ontdekt. De klant kan ons op de hoogte stellen via een email aan [email protected] of via onze chat. Nadat de klant ons op de hoogte heeft gesteld en instructies voor de verdere procedure heeft ontvangen, moet het defecte product aan het vermelde adres worden opgestuurd en via de in de instructies vermelde transportdienst.

De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een back-up van de bestanden op het apparaat wordt gemaakt, voordat het voor reparatie wordt verstuurd. Indien het apparaat is bezorgd en geretourneerd zodat het als breekbaar is gemerkt, hetgeen inhoud dat de hantering van het apparaat speciale maatregelen vergt, is de klant aansprakelijk voor de van toepassing zijnde leveringskosten.

8. Aansprakelijkheid

Producten en diensten worden altijd in actuele staat verkocht. Swappie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte onkosten, noch verlies van inkomst veroorzaakt door defecten en/of gebruik van de producten en diensten.

De aansprakelijkheid van Swappie is altijd beperkt tot de inhoud van deze algemene voorwaarden en tot maximaal het terugbetalen van de aankoopprijs. De productaansprakelijkheid voor defecten is beperkt tot de mogelijke terugbetaling van de aankoopprijs verminderd met genoten voordelen.

Bepaalde functies of diensten die op of via de website worden aangeboden vergen het aanmaken van een gebruikersaccount (inclusief instelling van gebruiker en wachtwoord van het Apple-ID). De klant is  verantwoordelijk voor alle activiteiten die via hun account plaatsvinden en voor de beveiliging van hun accountgegevens, inclusief wachtwoord. Het is te allen tijde verboden om het Apple-ID, wachtwoorden of accounts van anderen te gebruiken zonder toestemming van de accounthouder. Swappie kan en zal geen enkele vorm van aansprakelijkheid nemen voor verlies of schade die is veroorzaakt door verwaarlozing van deze verantwoordelijkheden. Swappie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vergeten Apple-ID of een wachtwoord. Ook, omwille beveiliging van informatie en persoonsgegevensbeveiliging, kan Swappie niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van de koopbon van de oorspronkelijke eigenaar van de telefoon.