Podmienky ochrany osobných údajov Swappie Oy

1. Názov registra

Register zákazníkov spoločnosti Swappie Oy

2. Prevádzkovateľ údajov

Spoločnosť Swappie Oy (ďalej aj „my“ alebo „Swappie“) spracúva osobné údaje na účely udržiavania vzťahov so zákazníkmi, umožnenia komunikácie so zákazníkmi, uzatvárania zmlúv a priameho marketingu. Okrem toho zhromažďujeme analytické údaje o návštevníkoch našich webových stránok.

Okrem súkromných zákazníkov má spoločnosť Swappie Oy firemných zákazníkov a partnerov a osobné údaje o ich zástupcoch môžu byť spracúvané ako súčasť tohto registra. Údaje zástupcov firemných zákazníkov sa používajú len na vykonávanie komunikácie a marketingu zameraného na uvedenú spoločnosť.

Spoločnosť Swappie Oy sa zaväzuje rešpektovať a chrániť vaše súkromie, a preto chceme, aby ste vedeli, ako spracúvame vaše osobné údaje. Spracovanie vašich osobných údajov podrobnejšie popíšeme nižšie.

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na spracovanie osobných údajov, ktoré spoločnosť Swappie Oy vykonáva ako prevádzkovateľ údajov.

3. Kontaktné informácie

Kontaktné informácie prevádzkovateľa údajov:

IČO: 2692328-4

Adresa: Itämerenkatu 15, 00180 Helsinki, Fínsko

Telefónne číslo: +358104063821

E-mailová adresa: [email protected]

Webová stránka: www.swappie.com

Osoba zodpovedná za register:

Sami Marttinen

[email protected]

Itämerenkatu 15, 00220 Helsinki, Fínsko

4. Zhromažďované informácie

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné informácie
 • Marketingový súhlas, zákazy alebo iné informácie alebo dodatočné informácie
 • V prípade zástupcov firemných zákazníkov organizácia, pozícia a ďalšie informácie týkajúce sa vzťahu s podnikovým zákazníkom
 • IP adresa
 • Identifikátory relácie prehliadača
 • URL stopa na webových stránkach a strávený šas
 • Čas návštevy
 • Typ a verzia prehliadača
 • Typ zariadenia
 • Meno a e-mailová adresa predplatiteľov bulletinu
 • Denník zmien pre informácie dôležité pre priradenia

5. Zdroj údajov

Údaje prijaté od dotknutej osoby

Údaje spracúvané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov prijímame predovšetkým od samotných dotknutých osôb.

Údaje zhromaždené z našich webových stránok sa ukladajú na serveri počas návštevy.

Údaje možno získať aj prostredníctvom iných poskytovateľov služieb, ak je to možné a v súlade s predpismi.

Súbory Cookies

Používame rôzne technológie na zhromažďovanie analytických údajov, keď používatelia navštevujú služby spoločnosti Swappie Oy, vrátane súborov cookie a technológie web beacon.

Cookie je malý textový súbor odoslaný a uložený v počítači používateľa, ktorý umožňuje správcovi webových stránok identifikovať častých návštevníkov navštevujúcich stránky, uľahčiť návštevníkom využívanie služieb spoločnosti Swappie Oy a umožniť zostavovanie súhrnných údajov o návštevníkoch. Tieto pripomienky nám pomáhajú neustále zlepšovať služby spoločnosti Swappie Oy a lepšie slúžiť našim používateľom. Súbory cookie nepoškodzujú počítače ani súbory používateľov. Používame ich na to, aby sme našim zákazníkom poskytli informácie a služby šité na mieru ich individuálnym potrebám.

Používanie súborov cookie vo vašom prehliadači môžete zakázať alebo nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil pri pokuse o inštaláciu súborov cookie. Nasledujúce prepojenia napríklad poskytujú informácie o zmene predvolieb súborov cookie v niektorých z najčastejšie používaných prehliadačov:

 • Safari
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox

Majte na pamäti, že niektoré súčasti služieb spoločnosti Swappie Oy nemusia fungovať správne, ak sú súbory cookie zakázané.

Web beacon je technológia, ktorá umožňuje identifikáciu čitateľov webových stránok a e-mailov, napríklad určením, či bol e-mail prečítaný.

Služby webovej analýzy

Služby spoločnosti Swappie Oy využívajú služby Google Analytics a ďalšie služby webovej analýzy na zhromažďovanie analytických údajov a správ o tom, ako naši návštevníci používajú naše webové stránky, aby sme mohli zlepšiť služby spoločnosti Swappie Oy. Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete na webovej lokalite služby Google Analytics. Ak chcete deaktivovať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, stiahnite si nasledujúci doplnok pre svoj prehliadač: Doplnok na odhlásenie zo služby Google Analytics.

6. Účel spracúvania údajov

Osobné údaje sa môžu používať aj na nasledujúce účely v súlade so zákonom a súhlasom: marketing, poskytovanie a vykonávanie služieb, vývoj a vykonávanie zákazníckeho servisu, analýza a zostavovanie štatistík, rozvoj služieb, zákaznícky servis a podnikanie a akákoľvek iná činnosť relevantná pre predaj alebo služby.

Komunikácia so zákazníkmi a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi  

Osobné údaje sa používajú na spracúvanie, spravovanie, udržiavanie a rozvoj vzťahov so zákazníkmi a komunikácie medzi spoločnosťou Swappie Oy a jej zákazníkmi. Ak nás budete kontaktovať, poskytnuté informácie použijeme na zodpovedanie vašich otázok, vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžete mať, a spracovanie vašej správy.

Marketingové účely

Ak ste dali svoj súhlas s priamym marketingom, môžeme vám posielať informácie o aktivitách spoločnosti Swappie Oy a ďalšie materiály priameho marketingu.   

Dotknutej osoby má vždy právo zakázať nám používať osobné údaje na priamy marketing, marketingový výskum alebo profilovanie kontaktovaním prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie alebo použitím možnosti vyjadrenia nesúhlasu v správach priameho marketingu alebo bulletine.

7. Uchovávanie dát

Osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako to vyžaduje zákon, alebo tak dlho, ako je to potrebné na vyššie uvedené účely.

8. Prenos osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Osobné údaje môžeme spracúvať v systémoch, ktoré prenášajú informácie mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak Európska komisia neposudzuje úroveň ochrany údajov v cieľovej krajine za primeranú, zabezpečíme primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov prostredníctvom našich zmluvných postupov (napr. vzorových doložiek Európskej komisie o prenose osobných údajov do tretích krajín) alebo iných opatrení.

9. Príjemcovia osobných údajov

Informácie môžeme poskytnúť orgánom regulujúcim podnikanie, ako sú regionálne správne orgány, daňová správa, úrad ombudsmana pre ochranu údajov alebo akákoľvek iná strana vyžadovaná zákonom, v rozsahu opísanom v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Z právnych dôvodov

Osobné údaje môžeme poskytnúť stranám mimo spoločnosti Swappie Oy, ak sa prístup k osobným údajom odôvodnene považuje za potrebný na i) dosiahnutie súladu s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo súdnym rozhodnutím; ii) odhaľovanie, predchádzanie alebo iné riešenie podvodov, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo technických problémov alebo problémom so zabezpečením údajov alebo iii) zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku spoločnosti Swappie Oy alebo jej zákazníkov alebo na účely verejného záujmu v súlade so zákonom.

Oprávnení poskytovatelia služieb

Osobné údaje môžeme poskytnúť autorizovaným poskytovateľom služieb, ktorí nám poskytujú služby. Naše dohody s našimi poskytovateľmi služieb zahŕňajú záväzky, na základe ktorých sa poskytovatelia služieb zaväzujú obmedziť používanie osobných údajov a dodržiavať aspoň normy ochrany osobných údajov a ochrany údajov uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

S Vaším výslovným súhlasom

Osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám mimo spoločnosti Swappie Oy z iných dôvodov, ako sú tie, ktoré boli uvedené predtým, keď máme výslovný súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať takýto súhlas.

10. Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou Swappie Oy. Ak chcete, môžete nás kontaktovať, aby ste zistili, ktoré osobné údaje spracúvame a na aký účel sa tieto údaje používajú.

Právo požadovať opravu údajov

Máte právo požadovať opravu alebo doplnenie nesprávnych, nepresných, neúplných, zastaraných alebo nepotrebných osobných údajov, ktoré uchovávame. Svoje kontaktné údaje alebo iné osobné údaje môžete aktualizovať napríklad tak, že nás budete kontaktovať.

Právo požadovať vymazanie údajov

Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ak nemáme žiadny legitímny dôvod neodstrániť údaje, vykonáme kroky, ktoré ste požadovali.

Právo namietať a právo obmedziť spracúvanie

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich údajov alebo profilovaniu, ak sa vaše údaje spracúvajú na priamy marketing. Máte právo požadovať, aby sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo, ak sú údaje o vás okrem iného nesprávne. Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov za určitých osobitných okolností na základe osobitných osobných okolností.

Právo na prenos údajov z jedného systému do druhého

Dotknutá osoba má právo získať od nás svoje osobné údaje v štruktúrovanej a široko používanej forme a nezávisle preniesť tieto údaje tretej strane.

Používanie práv

Ak chcete použiť jedno z vyššie uvedených práv, pošlite nasledujúce informácie spoločnosti Swappie Oy poštou alebo e-mailom: meno, adresa, telefónne číslo a kópia platného preukazu totožnosti. Môžeme vás požiadať, aby ste poskytli viac informácií na overenie totožnosti. Môžeme zamietnuť žiadosti, ktoré sa opakujú neprimerane často, sú nadmerné alebo ktoré sú zjavne neopodstatnené.

11. Zabezpečenie údajov

Zaviedli sme administratívne, organizačné, technické a fyzické záruky na ochranu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame. Naše bezpečnostné opatrenia boli navrhnuté tak, aby zachovali primeranú úroveň na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov.

Osobné údaje môžu spracúvať len tie osoby, ktorých pracovné funkcie to odôvodňujú. Používanie osobných údajov je chránené príslušnými povereniami, heslami a prístupmi špecifickými pre používateľa.

12. Vybavovanie sťažností

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov spoločnosťou Swappie Oy nie je v súlade s nariadením o ochrane údajov.