1. SPOLOČNOSŤ

Swappie.com je bazár vo vlastníctve spoločnosti Swappie Oy (IČO: 2692328-4, DIČ: FI2692328-4, Adresa: Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki, Fínsko). Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú len na obchodný vzťah medzi spoločnosťou Swappie Oy (ďalej len Swappie) a jej zákazníkmi.

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo zmeniť tieto zmluvné podmienky jednostranným rozhodnutím bez predchádzajúceho upozornenia. Objednávky podliehajú zmluvným podmienkam platným v čase objednania, ktoré je možné zobraziť na stránke objednávky na swappie.com. Zmeny právnych predpisov nadobudnú účinnosť okamžite ako také, pokiaľ to zákon nešpecifikuje inak.

Spoločnosť Swappie nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z vyššej moci, t. j. okolností, ktoré nemá pod kontrolou. Spoločnosť Swappie bude zákazníka informovať o akýchkoľvek problémoch vyššej moci, ktorým čelí, hneď, ako to bude možné.

2. ZÁKAZNÍK

Spoločnosť Swappie predáva služby a produkty spotrebiteľom a podnikom.

Obchod medzi podnikom a spotrebiteľom je v súlade s existujúcimi fínskymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Európskej únie o ochrane spotrebiteľa. Tieto podmienky sa neuplatňujú v rozsahu, v akom obmedzujú práva spotrebiteľa na to, čo je uvedené v záväzných právnych predpisoch.

Obchodné dohody medzi spoločnosťou Swappie a firemnými zákazníkmi sa riadia fínskym zákonom o predaji tovaru a spoločným európskym obchodným právom, pokiaľ to nie je inak stanovené v týchto podmienkach alebo dohodnuté so zákazníkom.

Zákazník je povinný poskytnúť svoje úplné kontaktné údaje pri objednávke, ktoré zahŕňajú minimálne meno, adresu, aktívne telefónne číslo a e-mailovú adresu zákazníka. Informácie požadované od firemných zákazníkov sú: meno, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby, IČO, poštová adresa, telefónne číslo alebo čísla a v prípade potreby fakturačná adresa.

Odhady času prepravy sú založené na informáciách poskytnutých logistickými spoločnosťami. Spoločnosť Swappie ani jej dodávatelia nie sú zodpovední za oneskorenia spôsobené nepredvídateľnými zmenami mimo ich kontroly. Záväzná obchodná dohoda nadobudne platnosť po zaregistrovaní objednávky v systéme spoločnosti Swappie.

Údaje o zákazníkoch sú uložené v registri zákazníkov spoločnosti Swappie a používajú sa na udržiavanie a spravovanie vzťahov so zákazníkmi. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Swappie, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke spoločnosti Swappie.

3. PRODUKT A CENNÍK

Ceny zahŕňajú DPH, ak to vyžaduje zákon. Obchod s použitou elektronikou často podlieha prírastkovému zdaneniu.

V prípade zvýšenia ceny produktu pred spracovaním objednávky sa objednané produkty dodávajú za pôvodnú cenu. Ak sa v objednávke vykonajú zmeny, cena produktu je určena cenou v čase, keď sa zmena vykoná.

Spotrebiteľ má právo na zrušenie nákupu podľa európskeho práva na ochranu spotrebiteľa.

Produkty a služby sa vždy predávajú tak, ako sú.

4. SPÔSOBY PLATBY

4.1 Fínsko

Poskytovateľ platobných služieb

Spoločnosť Paytrail Oyj (2122839-7) pôsobí ako poskytovateľ služieb prevodu platieb a poskytovateľ platobných služieb v spolupráci s fínskymi bankami a úverovými inštitúciami. Spoločnosť Paytrail Oyj sa zobrazí ako príjemca platby na bankovom výpise alebo účte kreditnej karty a platbu prepošle predávajúcemu. Spoločnosť Paytrail Oyj má licenciu platobnej inštitúcie. V prípadoch spotrebiteľských sťažností by ste sa mali v prvom rade obrátiť na spoločnosť Swappie.

Paytrail Oyj, IČO: 2122839-7

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä, Fínsko

Telefón: +358207 181830

www.paytrail.com

Online bankovníctvo

Spôsob prevodu platby súvisiaci s platbami online bankovníctva poskytuje spoločnosť Paytrail Oyj (2122839-7) v spolupráci s fínskymi bankami a úverovými inštitúciami. Pre užívateľa služba funguje rovnako ako tradičné online platby.

4.2 Dánsko

V spolupráci so spoločnosti Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, vám ponúkame nasledujúce spôsoby platby. Platba sa vykoná banke Klarna.

Platba o [14] dní: Lehota splatnosti je 14 dní od odoslania tovaru alebo lístkov alebo dátumu dostupnosti služby. Úplné podmienky pre trhy, na ktorých je tento spôsob platby k dispozícii, nájdete tu: Švédsko a Dánsko.

Financovanie: S finančnými službami od spoločnosti Klarna môžete zaplatiť nákup vo flexibilných alebo pevných mesačných splátkach podľa podmienok uvedených v pokladni. Splátka je splatná na konci každého mesiaca po odoslaní samostatnej mesačnej faktúry spoločnosťou Klarna. Ďalšie informácie týkajúce sa služby Slice It vrátane podmienok a štandardných európskych informácií o spotrebiteľskom úvere pre trhy, kde je tento spôsob platby k dispozícii, nájdete tu: Švédsko a Dánsko.

Inkaso: Platba sa zinkasuje z vášho účtu po odoslaní tovaru alebo lístkov alebo dátume dostupnosti službyalebo v prípade predplatného v súlade s oznámenými časovými harmonogramami. O dátumoch budete informovaní e-mailom.

Platby kartou: K dispozícii vo Švédsku. Suma bude rezervovaná na vašej karte a bude odpísaná po odoslaní tovaru alebo lístkov/ dátume dostupnosti služby. V prípade predplatného bude suma odpísaná v súlade s oznámenými časovými harmonogramami.

Spôsoby platby Platba o [14] dní, Slice It a inkaso sú k dispozícii len v prípade kladného úverového ratingu. Na tento účel počas procesu objednávky a spracovania vášho nákupu postúpime vaše údaje na kontrolu kreditu spoločnosti Klarna. Môžeme vám ponúknuť len dostupné spôsoby platby na základe výsledku kontroly kreditu. Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna a používateľských podmienkach pre jednotlivé krajiny nájdete na adrese klarna.com. S vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna.

5. SPÔSOBY PREPRAVY

Aktuálny zoznam spôsobov prepravy nájdete na webovej lokalite internetového obchodu.

Čas spracovania objednávky je v priemere 0 – 1 pracovných dní po zaslaní automatického potvrdenia objednávky. Čas prepravy je zvyčajne 1 – 3 pracovné dni.

Spotrebiteľ má 14-dňové právo na vátenie v súlade s európskym právom na ochranu spotrebiteľa. Vrátenia od firemných zákazníkov sa dohodujú od prípadu k prípadu.

V záležitostiach týkajúcich sa vrátenia sa obráťte na náš zákaznícky servis.

6. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUCHY

Pri kúpe telefónu nás informujte do 72 hodín od prijatia tovaru, ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste s produktom spokojní. Zákazníkovi vydáme refundáciu do 5 pracovných dní od prijatia telefónu zákazníka za predpokladu, že funkcia Nájsť môj iPhone bola v telefóne vypnutá.

Keď produkty pochádzajú od výrobcu, spoločnosť Swappie neponúka samostatnú záruku na produkty, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ak je záruka výrobcu platná, platia záručné podmienky definované výrobcom.

Kupujúci je povinný oboznámiť sa s možnými záručnými podmienkami na produkt pred začatím používania produktu.

Spoločnosť Swappie si vyhradzuje právo overiť chyby nahlásené v produktoch. Na tento účel je potrebné vždy vyhradiť 3 – 5 pracovných dní.

(Vzťahuje sa len na Fínsko) Spoločnosť Swappie prijíma iba použitú elektroniku na predaj, ktorá je v prevádzkyschopnom stave. Neprijímame telefóny blokované na SIM kartu ani kradnuté telefóny. Ak nám pošlete pokazený telefón alebo model blokovaný na SIM kartu, budeme účtovať 25 € za náklady na manipuláciu/poštovné. Telefón dostanete späť až po zaplatení tohto poplatku.

7. PODMIENKY  ZÁRUKY SWAPPIE™ 

Spoločnosť Swappie vždy poskytuje 12-mesačnú záruku Swappie™ na všetky telefóny, batérie a zariadenia a ďalšie produkty. Spoločnosť Swappie opraví všetky zistené poruchy. Záručné podmienky osobitne určujú tie súčasti produktu, zariadenia alebo telefónu, na ktoré sa áruka Swappie™ nevzťahuje.

Záruka Swappie™ obsahuje podmienky definované spoločnosťou Swappie, ktoré sú uvedené v nižšie uvedených podmienkach. Medzi produkty Swappie patrí zodpovednosť za chyby definovaná v európskom práve na ochranu spotrebiteľa.

Obdobie platnosti záruky Swappie™ je 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Oblasť platnosti záruky je krajina, v ktorej bol telefón zakúpený.

V našej záruke sú zahrnuté nasledujúce služby:

  • Garantovaná rýchla oprava. Po prijatí telefónu/zariadenia, začneme proces opravy okamžite do 24 hodín.
  • Diagnóza poruchy zdarma. Všetci naši zákazníci získajú bezplatnú diagnostiku poruchy bez ohľadu na to, či sa na uvedené zariadenie vzťahuje zodpovednosť spoločnosti Swappie za poruchy.
  • Náhradné zariadenie. Ak sa nám zariadenie nepodarí vrátiť do predchádzajúceho stavu, pokúsime sa ho nahradiť iným zodpovedajúcim modelom.

Ak sa zdá, že porucha zariadenia bola spôsobená zákazníkom, spoločnosť Swappie nie je za ňu zodpovedná. Takéto možné príčiny zahŕňajú napríklad spôsobenie fyzického poškodenia zariadenia, používanie zariadenia v rozpore s návodom alebo iné nedbanlivé konanie.

Proces opravy

Zistenú poruchu opraví naše servisné oddelenie. Ak je dostupnosť náhradných dielov nedostatočná, diely sú neprimerane drahé alebo sa inak ukáže, že zariadenie sa neoplatí opraviť, príslušné chybné zariadenie bude nahradené príslušným modelom. Vďaka nášmu rýchlemu servisu trvá záručná oprava spoločnosti Swappie v priemere len 5 pracovných dní od prijatia zariadenia do servisu. V niektorých prípadoch, napríklad počas štátnych sviatkov alebo z iných dôvodov, môže proces opravy trvať dlhšie. Aby sa zariadenie dalo opraviť v primeranom čase, musí sa brať do úvahy aj kvalita zariadenia, dostupnosť náhradných dielov, závažnosť a rozsah poruchy alebo iné špeciálne technické vlastnosti. Spoločnosť Swappie sa môže dohodnúť aj na znížení ceny alebo vrátení peňazí, ak poruchu neoplatí opraviť, porucha je minimálna alebo zariadenie sa nedá opraviť.

Majte na pamäti nasledovné informácie o záruke:

• Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na rozbitie alebo prasknutie obrazovky.

• Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na softvérové poruchy.

• Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na odstraňovanie vírusov ani iného malvéru.

• Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na škody spôsobené zapojením zariadenia do neuzemnenej zásuvky.

• Pretrhnutie napájacích káblov alebo fyzické otvorenie zariadenia znamená neplatnosť záruky Swappie™.

• Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na poškodenie výrobku počas prepravy v dôsledku nedbanlivosti odosielateľa. Balíky by mali byť vždy zabalené tak, aby boli dostatočne chránené.

• Záruka Swappie™ je neplatná, ak sériové číslo telefónu alebo kód IMEI bol odstránený alebo je inak nečitateľný.

• Záruka Swappie™ sa nevzťahuje na iné nepriame alebo čisto finančné škody spôsobené rozbitím produktu, ako je zničenie súborov.

• Záruka Swappie™ je neplatná, ak sa sklo telefónu/tlačidlo Domov/fotoaparát/iné funkcie pokazili v dôsledku nesprávneho používania, napríklad ak telefón spadol alebo bol niečím zasiahnutý.

• Záruka Swappie™ je neplatná, ak produkt zakúpený od spoločnosti Swappie nevhodne opravil samotný zákazník alebo tretia strana.

• Záruka Swappie™ je neplatná, ak je telefón ohnutý, poškodený vodou alebo iné funkcie sa pokazili v dôsledku nesprávneho používania, napríklad ak telefón spadol alebo bol niečím zasiahnutý.

Záručný postup, postup vrátenia produktu

Zákazník nás musí informovať o všetkých poruchách čo najskôr po ich odhalení. Oznámenie je potrebné uskutočniť e-mailom na adresu [email protected] alebo prostredníctvom nášho chatu. Po upozornení a po prijatí pokynov, ako postupovať, je potrebné odoslať chybný výrobok na adresu a prostredníctvom doručovacej služby uvedenej v pokynoch.

Zákazník je zodpovedný za zálohovanie súborov v zariadení pred odoslaním na opravu. Ak sa zariadenie doručí a vráti tak, že je označené ako krehké, čo znamená, že manipulácia so zariadením si vyžaduje špeciálne opatrenia, zákazník je povinný zaplatiť vzniknuté náklady na doručenie.

8. Zodpovednosť

Produkty a služby sa vždy predávajú tak, ako sú. Spoločnosť Swappie nenesie zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame náklady ani stratu príjmu, ktorá vznikla v dôsledku porúch a/alebo používania produktov a služieb.

Zodpovednosť spoločnosti Swappie je vždy obmedzená na obsah týchto zmluvných podmienok a maximálne na vrátenie kúpnej ceny. Zodpovednosť za chyby je obmedzená na možnú náhradu kúpnej ceny mínus prijaté výhody.

Niektoré funkcie alebo služby poskytované na webovej stránke alebo prostredníctvom tejto webovej stránky môžu vyžadovať otvorenie používateľského účtu (vrátane nastavenia používateľa a hesla Apple ID). Ste zodpovední za všetky aktivity, ktoré sa vyskytnú vo vašom účte, a za zabezpečenie informácií o vašom účte vrátane hesla. Zakazuje sa používať Apple ID, heslo alebo účet inej osoby bez jej súhlasu. Spoločnosť Swappie nemôže a nebude preberať zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorá je spôsobená zanedbaním týchto zodpovedností. Spoločnosť Swappie nezopovedá za zabudnutie Apple ID alebo hesla. Takisto platí, že z dôvodu informácií a zabezpečenia osobných údajov spoločnosť Swappie nie je zodpovedná za poskytnutie pôvodného dokladu o zakúpení od pôvodného vlastníka telefónu.